مقالات مرتبط به HTLV_I در خراسان :

همکاران گرامی چنانچه مقالات مرتبط با HTLV_I دارند و در این سایت نیامده است به آدرس info@htlv-i.com بفرستید.

ستاد HTLV-I برای ژورنال ( Iranian Journal Of Basic Medical Science ) مقاله Orginal می پذیرد .

مقاله2 ATL

Phase 2 study of the efficacy and safety of the combination of arsenic trioxide, interferon alpha, and zidovudine in newly diagnosed chronic adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL).
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       ATL

صفحات :
۱
 

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I