مقالات مرتبط به HTLV_I در خراسان :

همکاران گرامی چنانچه مقالات مرتبط با HTLV_I دارند و در این سایت نیامده است به آدرس info@htlv-i.com بفرستید.

ستاد HTLV-I برای ژورنال ( Iranian Journal Of Basic Medical Science ) مقاله Orginal می پذیرد .

مقاله 2 Myelopathy

Truncated MTA-1: a pitfall in ELISA-based immunoassay of HTLV-1 infection.
admin       ۱۳۸۹/۱۰/۱۴       Myelopathy Htlv

صفحات :
۱
 

ستاد HTLV-I

ستاد HTLV-I

نو روزنامه

اولین کنگرهHTLV-I